POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Preambul 

Prezenta politică este anexă și parte integrantă din Regulamentul privind organizarea licitației publice ce se va desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2022 pentru vânzarea de bunuri mobile în scopul susținerii activității Asociației SOS Satele Copiilor România („Regulamentul”). 

În cazul în care există temeni scriși cu majuscule în cuprinsul prezentei politici, aceștia au aceeași semnificație ca termenii corespunzători definiți în Regulament. 

Operatorul 

Operatorul este ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA, cu sediul in Calea Floreasca nr 165, Sector 1, București, CUI 7108752, înființată prin sentința civila nr.  2261/26.11.1990 a Judecătoriei Sector 1 (denumita în continuare „SOS” sau „Asociația” sau „Organizatorul”). 

Potrivit Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”), SOS va prelucra datele personale furnizate de participanții la licitația organizată de Asociație pe pagina sa de internet la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ (denumit în continuare „Site-ul”) numai pentru scopurile declarate. 

Datele personale prelucrate  

Datele personale ce urmează a fi prelucrate de SOS sunt cele furnizate de către Participanții pentru a participa la  Licitația organizată pe Site, respectiv nume și prenume, email, nr. de telefon. Totodată, în vederea achitării prețului bunului adjudecat de câștigătorul Licitației și emiterea facturii/chitanței cu privire la încasarea prețului Bunurilor adjudecate la Licitație, SOS va prelucra adresa de domiciliu și contul bancar al Participanților declarați câștigători ai Licitației. 

Participantul nu are obligația de a furniza aceste date. Refuzul furnizării datelor solicitate pe Site duce la imposibilitatea persoanei interesate de a participa la Licitație. 

Totodată, exercitarea oricărui drept din prezenta politică care va pune Organizatorul în imposibilitatea totală sau parțială de a procesa datele Participantului în vederea participării acestuia la Licitați, va duce la descalificarea acestuia. 

Scopul și temeiul juridic al prelucrării 

Datele sunt prelucrate (i) pentru scopul executării obligațiilor prevăzute in Regulament, respectiv al organizării și desfășurării Licitației, identificarea și contactarea Participanților care plasează oferte în cadrul Licitației și cei care au fost desemnați câștigători/adjudecatari ai Bunurilor, comunicarea prin e-mail și/sau telefon cu Participanții, emiterea facturilor/chitanțelor fiscale și (ii) în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și pentru arhivare (stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate în legătură cu Licitația, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii). 

Prelucrarea datelor personale ale Participanților se face în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR (persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal), al art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte) și al art. 6 alin. (1) lit. (c) din GDPR (în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin operatorului). 

Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Persoanele care vor avea acces la datele furnizate de Participanți sunt angajații SOS și colaboratorii externi implicați în campania de strângere de fonduri prin vânzarea Bunurilor la Licitație. Accesul la aceste date va fi acordat numai în măsura și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale ale Asociației astfel cum derivă din Regulament. 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate pe durata Licitație și până la predarea efectivă a Bunurilor adjudecate și ulterior pe durata permisă sau impusă de legislația aplicabilă ori de interesele legitime ale SOS.  

Protejarea datelor cu caracter personal 

SOS aplica măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau accesului neautorizat, precum și împotriva  prelucrării ilegale sau neautorizate. 

Drepturile persoanelor potrivit legislației aplicabile privind protecția datelor 

Conform GDPR, Participanții au următoarele drepturi: 

(a)  dreptul de acces la date. Participantul are dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate și are dreptul de  acces la aceste date precum și la informații privind prelucrarea datelor personale. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, perioada de stocare a datelor, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Persoana vizată are dreptul de a obține o copie a datelor sale cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vom putea percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative. 

(b)  dreptul de rectificare. Participantul are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. 

(c)  dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Participantul are dreptul în condițiile GDPR de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc. Asociația are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

Participantul își retrage consimțământul cu privire la prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

Participantul se opune prelucrării în scop de marketing direct, dacă e cazul; 

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Asociației în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern. 

Dreptul Participantului de a obține din partea SOS  ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, prevăzut de art. 17 din Regulamentul GDPR, nu este aplicabil în cazul în care prelucrarea datelor personale se face pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea. 

(d)  dreptul la restricționarea prelucrării. Participantul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării dacă este aplicabil unul din următoarele cazuri: 

Participantul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociației să verifice exactitatea datelor; 

prelucrarea este ilegală, iar Participantul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

Asociația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

În cazul în care prelucrarea este restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul Participantului sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice. 

(e)  dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, Participantul are dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate Asociației, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de aparate și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obiecții din partea Asociației. 

(f)  dreptul la opoziție. Participantul are dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația sa particulară, în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia. În cazul exercitării opoziției la prelucrare, datele cu caracter personal ale Participantului care formulează opoziția nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Organizator. 

SOS NU PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE MARKETING DIRECT 

(g)  dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Participantul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care îl privesc sau îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care Participantul consimte în mod explicit. 

(h)  dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere. Participantul are dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Datele de contact ale autorității române de supraveghere sunt: 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336, București 

Tel.: +40.318.059.211; +40.318.059.212 

Email: anspdcp@dataprotection.ro  

Confidențialitatea datelor cu caracter personal 

SOS va respecta confidențialitatea datelor furnizate de Participant și nu va furniza aceste date terțelor persoane, cu excepția persoanelor către care furnizarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale ale Asociației sau dacă este necesar pentru a apăra un interes legitim al Asociației.  Datele personale ale Participantului vor putea fi transmise autorităților în conformitate cu prevederile legale. 

Contact 

Pentru exercitarea drepturilor sale sau pentru orice informații suplimentare referitoare la drepturile sale în legătură cu datele cu caracter personal, Participantul poate să contacteze Asociație la adresa de email: sos@sos-satelecopiilor.ro sau să transmită cererea prin poșta/curier la adresa: Calea Floreasca nr 165, Sector 1, București.