REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE 

PENTRU VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE 

ÎN SCOPUL SUSȚINERII ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA 

PREAMBUL 

Asociația SOS Satele Copiilor Romania, cu sediul in Calea Floreasca nr 165, Sector 1, Bucuresti, CUI 7108752 (denumita in continuare „SOS” sau „Asociația” sau ‚Organizatorul’), este persoană juridică privată română, fără scop patrimonial, ne-guvernamentală, apolitică, non-confesională si organizaţie de dezvoltare socială non-profit, autonomă şi independentă, acționând exclusiv în interes public și pentru sprijinirea copiilor și tinerilor care riscă să piardă sau au pierdut îngrijirea parentală, precum și pentru sprijinirea familiilor vulnerabile și persoanelor în nevoie în caz de dezastre naturale sau război, fiind înfiinţată şi desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legislaţia românească şi actele statutare proprii.  

În vederea susținerii activității sale SOS va scoate la licitație o serie de bunuri personale care au aparținut unor vedete, bunuri care au fost donate Asociației (“Bunurile”) de aceste vedete în cadrul campaniei de strângere de fonduri intitulată “O VORBĂ BUNĂ!” din cadrul emisiunilor „ȘTII CE ZIC” difuzate pe platforma Tik-Tok, pe pagina de internet https://www.tiktok.com/@mariuselisei?_t=8XLdXTJIv5h&_r=1 

În consecință, toate fondurile obținute în urma vânzării la licitație a Bunurilor conform prezentului regulament vor fi utilizate în acord cu scopul și obiectivele statutare ale Asociației. 

În considerarea celor de mai sus, a fost redactat prezentul regulament pentru organizarea licitației de vânzare a Bunurilor pentru strângerea de fonduri („Regulamentul”). 

Art. 1 DISPOZIȚII GENERALE 

Organizatorul licitației este SOS, reprezentată legal prin Dna. Diana Podaru, în calitate de Director General SOS Satele Copiilor România. 

Prezentul Regulament cuprinde regulile privind valorificarea Bunurilor prin intermediul procedurilor detaliate în cuprinsul acestuia, respectiv prin licitație publică organizată prin mijloace electronice („Licitația”). 

Regulamentul este adus la cunoștință publică prin afișarea sa pe pagina de internet a Asociației; la adresa: www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/.  

Forma Regulamentului publicată pe pagina sa de internet și eventualele modificări aduse Regulamentului sunt pe deplin opozabile terților prin simpla publicare pe pagina www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ fără a fi necesare îndeplinirea altor formalități. 

Art. 2 REGULAMENTUL 

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, toate prevederile acestuia fiind obligatoriii pentru toate persoanele care participă la Licitație. 

Regulamentul este disponibil și poate fi accesat în mod gratuit pe toata perioada de organizare a Licitației de orice persoană interesată pe site-ul web al Asociației la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/. 

Prin Regulament se înțelege atât conținutul prezentului înscris cât și eventualele modificări aduse acestuia prin publicarea modificărilor la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/. 

Art. 3 PERIOADA DE DESFAȘURARE 

Licitația va începe la data de 14 Noiembrie 2022, ora 18:00 și încetează la data de 11 Decembrie 2022, ora 23:59. 

Art. 4 PARTICIPANȚI 

În sensul prezentului Regulament, participant la licitație (denumit in continuare „Participant”) este orice persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

are 18 ani împliniți la data începerii licitației, respectiv la data de 14 Noiembrie 2022 (această condiție fiind necesară în cazul persoanelor fizice); 

Este legal înregistrată, nu are activitatea suspendată, nu se află sub incidența legislației insolvenței, nu se află în dizolvare/lichidare voluntară și, în general, nu se află în nicio situație care îi limitează în vreun fel capacitatea deplină de a-și exercita/asuma drepturile/obligațiile (această condiție fiind necesară în cazul persoanelor juridice) 

Persoana fizică participant sau reprezentantul legal al persoanei juridice care participă la Licitație, cunoaște limba română. 

accesează pagina de internet www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/. 

completează toate datele solicitate și se conectează la sistemul unde se organizează Licitația; 

încarcă în sistem cel puțin o ofertă conform prevederilor prezentului Regulament. 

Având în vedere că Licitația se organizează prin mijloace electronice, Participanții pot fi persoane fizice sau juridice române cât și străine cunoscători ai limbii române. 

Participanților nu le este impusă pentru participarea la Licitație nicio cheltuială directă, indirectă sau disimulată în vederea participării la Licitația sau achiziționarea Bunurilor și nici garanție de participare la Licitație. 

ART. 5 LIMBA OFICIALĂ 

Limba oficială în care se desfășoară prezenta campanie de strângere de fonduri este limba română, motiv pentru care Regulamentul este întocmit exclusiv în limba română și orice comunicări în legătură cu aceasta și cu organizarea Licitației vor fi făcute exclusiv în limba Română.  

Art. 6 COMISIA DE LICITAȚIE 

Organizarea Licitaţiei este asigurată de către o comisie de licitație (denumită în continuare „Comisia”) formată din 2 angajați ai SOS, numiți prin prezentul Regulament, respectiv: (i) Bianca Sorina Ștefan și (ii) Alina Florescu. 

Comisia răspunde și se îngrijește de tot ceea ce înseamnă buna desfășurare a Licitației cum ar fi: încărcarea în sistem a datelor și informațiilor prevăzute în Regulament, respectarea datelor și orelor de deschidere și închidere a licitației conform programului, funcționalitatea sistemului, verificarea îndeplinirii condițiilor privind prețul minim ofertat necesar pentru vânzarea Bunurilor, verificarea și certificarea rezultatului Licitației prin întocmirea unui proces-verbal, declararea câștigătorilor și a rezervelor pentru fiecare Bun în parte, publicarea listelor cu aceștia, contactarea câștigătorilor în vederea achitării prețului Produselor și predarea Bunurilor adjudecate după achitarea prețului, și orice alte chestiuni necesare care țin de buna organizare a Licitației chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul Regulament. 

 

ART. 7 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA BUNURI 

Bunurile care fac parte din campania de strângere de fonduri ce vor intra în circuitul de vânzare prin Licitație sunt în număr de 10. 

Fiecare Bun va avea un preț minim de la care va porni Licitația.  

Orice ofertă făcută sub prețul minim de pornire nu va fi luată în considerarea și va fi considerată nulă chiar dacă nu există alte oferte până la momentul închiderii Licitației. 

Bunurile și detalii cu privire la acestea vor fi încărcate succesiv pe pagina de internet a Asociației www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ începând cu data de 14.11.2022, în fiecare zi de luni, miercuri și sâmbătă, astfel: 

Nr. crt.   Bunuri  Ziua încărcării  Data încărcării  Ora încărcării 
1  Bunul nr. 1  Luni  14.11.2022  18:00 
2  Bunul nr. 2  Miercuri  16.11.2022  18:00 
3  Bunul nr. 3  Sâmbătă  19.11.2022  18:00 
4  Bunul nr. 4  Luni  21.11.2022  18:00 
5  Bunul nr. 5  Miercuri  23.11.2022  18:00 
6  Bunul nr. 6  Sâmbătă  26.11.2022  18:00 
7  Bunul nr. 7  Luni  28.11.2022  18:00 
8  Bunul nr. 8  Miercuri  30.11.2022  18:00 
9  Bunul nr. 9  Sâmbătă  03.12.2022  18:00 
10  Bunul nr. 10  Luni  05.12.2022  18:00 

 

ART. 8 PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL LICITAȚIEI 

Licitația are un preț minim de pornire pentru fiecare Bun în parte astfel cum este detaliat la art. 9.2 de mai jos.  

Sunt admise la Licitaţie ofertele care sunt cel puţin egale cu preţul de pornire, cu condiția ca acestea să fie plasate în intervalul în care se desfășoară Licitația comunicat în Regulament. 

În cazul în care niciun Participant nu oferă cel puțin prețul de pornire pentru un anumit Bun, acel Bun nu va fi vândut. 

Art. 9 MECANISMUL LICITAȚIEI 

Licitația este de tipul licitație electronică, publică, deschisă, fără pas minim obligatoriu pentru supraofertare, și cu preț minim de pornire, accesibilă persoanelor interesate care îndeplinesc condițiile de participare din Regulament accesibile pe pagina de internet a Organizatorului la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/. 

Bunurile scoase la licitație vor fi dezvăluite și încărcate succesiv pe paginile de internet desemnate individual pentru fiecare Bun, menționate la art. 9.9, unde se organizează Licitația după calendarul prezentat la art. 7 de mai sus, iar Licitația va avea următorul program de desfășurare: 

Nr. crt.   Bunuri  Ziua de începere  Data de începere  Ora de începere  Preț minim de pornire în Lei cu TVA  Termen limită plasare ofertă 
1  Bunul nr. 1  Luni  14.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
2  Bunul nr. 2  Miercuri  16.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
3  Bunul nr. 3  Sâmbătă  19.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
4  Bunul nr. 4  Luni  21.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
5  Bunul nr. 5  Miercuri  23.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
6  Bunul nr. 6  Sâmbătă  26.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
7  Bunul nr. 7  Luni  28.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
8  Bunul nr. 8  Miercuri  30.11.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
9  Bunul nr. 9  Sâmbătă  03.12.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 
10  Bunul nr. 10  Luni  05.12.2022  18:00  100 Lei  11.12.2022, ora 23:59 

 

Pentru a se conecta la platformă și a licita, Participantul trebuie să acceseze pagina de internet www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/. 

Pentru a plasa o oferta sau pentru a supraoferta trebuie urmați pașii descriși în continuare: 

La pagina de internet www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ sunt disponibile pictogramele vedetelor.  

În cadrul acestei pagini Participanții vor avea acces la pozele celor 10 vedete care au donat Bunurile.  

Accesul către secțiunea de participare la licitație se va face prin accesarea individuală a pictogramelor cu cele 10 vedete, pentru fiecare Bun în parte. 

Paginile de internet pentru fiecare Bun licitat în parte sunt următoarele: 

/stiicezic-betty-blue/

/stiicezic-theo-rose/

/stiicezic-bibi/

/stiicezic-andreea-balan/

/stiicezic-connect-r/

/stiicezic-dorian-popa/

/stiicezic-elena-gheorghe/

/stiicezic-adelina-pestritu/

/stiicezic-feli/

/stiicezic-alexandra-stan/

Sub poza fiecărui Bun există o serie de câmpuri dedicate unde Participantul trebuie să introducă datele solicitate pentru a plasa o ofertă/supraofertă, respectiv: 

Suma licitata. Se vor introdice doar cifre – Nu este permisă introducerea de litere și/sau simboluri, în caz contrar oferta nu va fi luată în considerare și va fi considerată nulă; 

Număr de telefon; 

Adresa de email; 

Nume și prenume, în cazul persoanelor fizice;  

Denumirea completă, în cazul persoanelor juridice. 

Numele și prenumele reprezentantului legal, în cazul persoanelor juridice; 

După introducerea datelor de mai sus, Participantul trebuie să-și exprime acordul cu privire la acceptarea prevederilor (a) Regulamentului, ale (b) Politicii privind prelucrarea datelor personale și ale (c) Termenilor și Condițiilor prin bifarea corespunzătoare a căsuței din dreptul acestora. Înainte de bifare, Participantul trebuie să acceseze documentele respective și să le citească. Prin bifarea căsuței corespunzătoare se consideră că Participantul a citit și înțeles pe deplin conținutul documentelor respective și că le acceptă.  

După îndeplinirea formalităților de la punctul (v), Participantul trebuie să apese pictograma „Licitează” de pe pagina respectivă pentru a plasa în mod valabil o ofertă sau o supraofertă, după ce s-a asigurat că suma introdusă este corectă.   

În cazul în care informațiile de la punctul (v) nu sunt introduse corect sau complet, Participantul nu poate licita. 

 

Participanții pot plasa oferte/supraoferte pentru mai multe Bunuri fără a exista o limitare în acest sens cu privire la numărul Bunurilor care pot fi achiziționate de o singură persoană. 

Orice Participant are posibilitatea de a vedea ofertele plasate de ceilalți Participanți în platformă, atâta timp cât este conectat, și are posibilitatea să supraliciteze prin plasarea unor noi oferte. 

Ofertele plasate de ceilalți Participanți vor fi vizibile în mod gratuit prin accesarea meniului din stânga, pictograma “Comentarii”. 

Supraofertarea nu este supusă unui pas minim obligatoriu pentru creșterea ofertei.  

ART.10 ADJUDECAREA BUNURILOR SI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Bunul se adjudecă celui care oferă preţul cel mai mare faţă de preţul de pornire a Licitaţiei. 

Dacă ofertează un singur Participant, acesta este declarat adjudecatar dacă a oferit cel puțin prețul de pornire. 

În situația în care, la data și ora de închidere a Licitației, există doi sau mai mulți Participanți care au oferit același preț, va câştiga Participantul care a depus primul în sistem oferta cea mai mare. 

În cazul în care există doi sau mai mulți Participanți care au depus în sistem oferta cea mai mare la aceeași dată și oră, va câştiga Participantul care a oferit prețul cel mai mare la prima ofertare, sau cel care a oferit prețul cel mai mare după numărul cel mai mic de supraoferte introduse în sistem. 

Orice ofertă sau supraofertă plasată după data și ora la care se încheie Licitația nu va fi luată în considerare și va fi considerată nulă. 

După data de închidere a Licitație, Comisia verifică ofertele și stabilește câștigătorii Licitației pentru fiecare Bun în parte precum și un sau mai mulți participanți care vor fi rezerve (fiind denumite în continuare în mod generic „Rezerva”).  

Rezerva va fi stabilită conform criteriilor de la art. 10.3 și 10.4 în măsura în care sunt incidente. În caz contrar, Rezerva este stabilită în funcție de oferta cea mai mare imediat anterioară ofertei câștigătoare. 

Comisia întocmește un proces-verbal în care va consemna rezultatul procesului de ofertare pentru fiecare Bun în parte și detalii cu privire la câștigătorii fiecărui Bun în parte și la Rezervă. În procesul-verbal se vor consemna și eventualele incidente procedurale pe care comisia le consideră relevante precum și orice alte informații pe care comisia le consideră necesare. 

Rezultatele Licitației vor fi anunțate la data de 15.12.2022 prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorului (la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/) a fiecărui Bun adjudecat, numelui persoanei care l-a adjudecat cât și prețul de adjudecare. 

În cazul în care există Bunuri care nu au fost adjudecate, se va face mențiune cu privire la această împrejurare precum și motivele pentru care nu au fost adjudecate prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorului (www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/) a detaliilor respective, la aceeași dată la care se anunță rezultatele Licitației. 

Câștigătorii vor fi contactați și anunțați atât prin email cât și telefonic conform celor descrise în continuare. 

Art. 11 PLATA PREȚULUI 

Fiecare câștigător în parte va fi contactat de Organizator și va fi informat cu privire la Bunul adjudecat urmând a stabili împreună cu câștigătorul modalitatea de plată a prețului Bunului. 

Totodată, câștigătorul va fi informat și cu privire la informațiile/documentele suplimentare necesare ce trebuie furnizate în vederea emiterii facturii. 

În cazul în care Participantul declarat adjudecatar al unui Bun nu poate fi contactat la numărul de telefon și/sau adresa de email furnizate cel târziu până la data de 12.12.2022, ora 18:00, acesta este descalificat. Comisia va întocmi un proces-verbal prin care va certifica că adjudecatarul nu a putut fi contactat și îl va declara descalificat. Prin publicarea descalificării și a motivul descalificării la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ descalificarea devine efectivă și opozabilă câștigătorului descalificat cât și terților la data publicării.  

În cazul în care Participantul a putut fi contactat, plata prețului Bunului adjudecat de către Participantul declarat câștigător va fi făcută cel târziu la data de 13.12.2022, ora 16:00. 

Plata prețului Bunului adjudecat se poate face prin transfer bancar în contul IBAN RON: RO84BACX0000001080003013, deschis pe numele Organizatorului  la Unicredit Bank, Sucursala Panduri. 

Plata prețului poate fi făcută și în numerar, dacă nu se depășește plafonul permis de lege pentru încasări în numerar, la casieria Asociației din Calea Floreasca nr.165, sector 1, 014459, București, în timpul programului de lucru, respectiv în intervalul 12.12.2022-13.12.2022, între orele 10:00 – 16:00. 

Prețul se consideră achitat la data la care este creditat contul bancar al Organizației cu suma integrală a prețului de adjudecare a Bunului, în cazul plăților efectuate prin transfer bancar sau la data la care este achitat în numerar la casieria Asociației. 

În cazul în care prețul nu este achitat de adjudecatar în termenul menționat la art. 11.4, acesta este descalificat. Comisia va întocmi un proces-verbal prin care va certifica că adjudecatarul nu a achitat prețul la termen. Prin publicarea descalificării și a motivul descalificării la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ descalificarea devine efectivă și opozabilă câștigătorului descalificat cât și terților la data publicării. 

În cazul în care un câștigător este descalificat, va fi declarat câștigător Rezerva în baza unui proces-verbal întocmit de Comisie în acest sens și se va proceda la publicarea numelui Rezervei, a Bunului adjudecat și a prețului de adjudecare la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/, la aceeași dată la care este publicată descalificarea câștigătorului anterior.  

Rezerva va fi contactată de Organizator și va fi informată cu privire la Bunul adjudecat urmând a stabili împreună modalitatea de plată a prețului Bunului. 

Totodată, Rezerva va fi informată și cu privire la informațiile/documentele suplimentare necesare ce trebuie furnizate în vederea emiterii facturii. 

În cazul în care Rezerva nu poate fi contactată la numărul de telefon și/sau adresa de email furnizate cel târziu până la data de 14.12.2022, ora 12:00, Rezerva este descalificată. Comisia va întocmi un proces-verbal prin care va certifica că Rezerva nu a putut fi contactată și va declara Rezerva descalificată. Prin publicarea descalificării și a motivul descalificării la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ descalificarea devine efectivă și opozabilă Rezervei cât și terților la data publicării. 

În cazul în care Rezerva a putut fi contactată, plata prețului Bunului adjudecat de către Rezervă va fi făcută cel târziu la data de 14.12.2022, ora 16:00. 

În cazul în care prețul nu este achitat de Rezervă în termenul menționat la art. 11.13, Rezerva este descalificată. Comisia va întocmi un proces-verbal prin care va certifica că Rezerva nu a achitat prețul la termen. Prin publicarea descalificării și a motivul descalificării la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/ descalificarea devine efectivă și opozabilă Rezervei cât și terților la data publicării. 

În cazul în care adjudecatarul unui Bun este descalificat precum și Rezerva, se va contacta următorul Participant din lista de Rezervă urmând a fi aplicabil același mecanism ca cel descris la art. 11.9 – 11.14, cu privire la adjudecarea Bunului. 

ART.12 PREDAREA BUNURILOR ADJUDECATE 

Predarea-primirea Bunurilor adjudecate are loc la sediul Organizatorului din Calea Floreasca nr.165, sector 1, 014459, București și se poate efectua doar după confirmarea plăţii, prin încheierea de procese-verbale de predare-primire. În cazul în care este necesară expedierea Bunului, se vor folosi serviciile de curierat FanCourier.  

ART.13 ACORDUL PARTICIPANTILOR 

Prin simpla participare la Licitație, Participanții certifică faptul că au citit și înțeles pe deplin conținutul prezentului Regulament a Politicii privind prelucrarea datelor personale și ale Termenilor și Condițiilor și sunt de acord cu conținutul acestora. 

Totodată, Participanții certifică faptul că îndeplinesc condițiile menționate la art. 4.1., faptul că datele introduse în sistem sunt reale și corecte, și că, în cazul persoanelor juridice, persoanele care acționează în numele acestora au calitatea de reprezentant legal și au toate aprobările necesare pentru a participa la Licitație și a le angaja în mod legal. 

Art. 14 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin participarea la Licitație, Participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele personale furnizate să le fie prelucrate conform Politicii privind prelucrarea datelor personale care este anexă și face parte integrantă din prezentul Regulament.  

Art. 15 DISPOZITII FINALE 

Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru pierderile și/sau întârzierile legate de comunicarea electronica și/sau corespondența tip e-mail, generate de orice fel de defecțiuni, lipsuri, probleme de natură tehnică sau de orice altă natură care nu sunt sub controlul său sau care sunt independente de voința sa. 

Organizatorul este îndreptățit să ia orice măsură necesară în caz de tentativă de fraudă, abuz sau împotriva oricărei alte împrejurări care ar putea afecta imaginea prezentei campanii de strângere de fonduri sau a Organizatorului ori a celor implicați în desfășurarea acestei campanii ori desfășurarea Licitației în bună regulă. 

Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prevederile acestui Regulament, inclusiv cu privire la durata Licitației și bunurile scoase la licitație, prin acte adiționale ce vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe pagina sa de internet la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/. 

Orice modificări aduse Regulamentului vor deveni pe deplin opozabile terților și vor produce efecte începând cu data publicării acestora. 

Continuarea plasării de oferte/supraoferte începând cu data publicării modificărilor la Regulament se consideră acceptare necondiționată a acestora. 

16.5 Licitația poate înceta înainte de termen chiar fără adjudecarea Bunurilor, în caz de pieire a Bunurilor sau dispariție ori furt, ori în caz de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt acestea definite de Codul Civil, ori în cazul în care Organizatorul se afla în imposibilitatea de a continua Licitația, din motive obiective care nu țin de voința sa. În oricare din împrejurările care duc la încetarea Licitației înainte de termen, cu sau fără adjudecarea Bunurilor, Organizatorul va face publice motivele care au dus la încetarea acesteia la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/stiicezic/, fiind astfel exonerat de răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor sale din prezentul Regulament. 

 

SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA 

Prin Diana Podaru 

Director SOS Satele Copiilor