Despre proiect

Perioada de derulare

14 aprilie 2015 – 30 aprilie 2016

Parteneri

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (Promotor proiect) și Asociaţia SOS Satele Copiilor România (Partener)

Zona de derulare

Municipiul București, Calea Floreasca (în incinta SOS Satul Copiilor București)

Obiectiv general al proiectului

este de a contribui la promovarea egalității de gen și la îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și viața personală pentru un număr de 27 familii pe durata implementării proiectului, prin înființarea unui centru incluziv de educare și îngrijire pentru copii 0 – 3 ani.

Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi:

  • 27 copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, din care cel puțin 10 vor fi de etnie romă;
  • cel puțin 27 părinți ai copiilor înscriși la centrul de educare și îngrijire pe timpul zilei vor participa la activitățile organizate pentru părinti pe perioada de funcționare a centrului, din care cel puțin 10 vor fi de etnie romă;
  • cel puțin 40 părinți vor participa la focus grupurile organizate in cadrul campaniei de informare;
  • cel puțin 30 reprezentanți ai societății civile si institutiilor publice cu atributii in domeniul egalității de șanse și de gen vor participa la unul sau mai multe evenimente din cadrul campaniei de informare;
  • cel puțin 100 părinți vor participa la evenimentul dedicat lor în cadrul campaniei de informare privind egalitatea de gen.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt reprezentați de ceilalți membrii ai comunității din cartierul Petricani sau din alte cartiere învecinate, precum și de angajatorii din partea de nord a cartierului Floreasca.

Scurtă descriere a proiectului

Proiectul va conduce la creșterea gradului de conștientizare privind problematica de gen în rândul grupului țintă și mai ales a populației de etnie roma din cadrul comunității din cartierul Petricani prin desfășurarea unei acțiuni locale de promovare. Pentru 10 familii de etnie roma proiectul își propune să ofere sprijin pentru creșterea gradului de autonomie, iar unul din obiectivele pentru primul an va fi integrarea/reintegrarea femeii pe piața muncii sau căutarea în mod activ a unui loc de muncă. Proiectul asiguă creșterea numărului de locuri în serviciile de îngrijire și educație timpurie a copiilor, în Municipiul Bucuresti, cu 27 locuri în primul an de funcționare, iar începând cu cel de-al doilea an de funcționare cu 9 locuri anual. Proiectul încurajează parteneriatul între instituții publice și organizații neguvernamentale, între instituții publice de la diferite niveluri și cu responsabilități similare sau complementare, între instituții publice și familii din comunitate sau cu comunitatea ca întreg. Prin proiect se va crea cadrul necesar pentru o bună participare a părinților, dar și a copiilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul centrului nou înființat.

Activități de bază în cadrul proiectului

  • Înființarea unui nou serviciu de îngrijire și educație timpurie a copiilor- amenajarea spațiului destinat înfințării centrului și darea lui în folosința (dotarea centrului la standarde specifice grupei de vârsta 0 – 3 ani, recrutarea, selecția și formarea personalului de specialitate, elaborarea metodologiilor și a instrumentelor de lucru, acreditarea centrului); asigurarea funcționarii serviciului. Principal responsabil- DGASMB
  • Desfașurarea unei campanii locale privind promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea personală. O atenție deosebită va fi acordată participării pe piața forței de muncă a femeilor, îndeosebi a celor de etnie romă. Vor fi organizate evenimente precum focus grupuri cu părinți, seminarii dedicate egalității de gen pentru părinți și pentru specialiști, inaugurarea centrului, eveniment de închidere a proiectului. Principal responsabil – SOS Satele Copiilor Romania.

Rezultatele așteptate ale proiectului

Prin proiect va fi înființat un nou serviciu de îngrijire și educație timpurie a copiilor, în Municipiul Bucuresti, într-o zonă în care nu există un astfel de serviciu. Clădirea în care va funcționa serviciul aparține partenerului, Asociația SOS Satele Copiilor Romania – Programul SOS Satul Copiilor Bucuresti. Serviciul funcționa în cadrul rețelei de centre ANTANTE, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Copiii vor creste într-un mediu educațional adecvat, în care toleranța și înțelegerea multiculturală reprezintă valori importante.

 

Proiectul este finanțat prin Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO11 „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, implementat de Ministerul Muncii Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”